I klubben > Handicapsystemet

Fremover vil der være 3 slags spillere med forskellige ambitioner.

I det følgende er det vigtig at bemærke, at der fremover findes tre forskellige handicap:
Klubhandicap – Gives til spillere med handicap over 36.
Handicap – gives til spillere med handicap under 36, som ikke er reguleret, men som er vejledende for spilleren
EGA-handicap -gives til spillere med handicap under 36, som er reguleret og bruges i turneringer (EGA= European Golf Association)

1. Spillere der ønsker at deltage i klubbens turneringer samt turneringer under DGU dvs. Danmarksserien, regionsgolf m.m.

Du kan kun spille her, hvis du har EGA-handicap i gruppen 0-36 eller et registreret handicap i gruppen 37-54.

Du skal aflevere mindst 4 scorekort om året for at beholde dit EGA handicap.

Disse scorekort skal komme fra en tællende turnering eller en EDS runde. (EDS= Ekstra Dags Score)

2. Spillere der kun spiller private runder.

Disse spillers handicap vil fremover ikke blive reguleret, da der ikke længere kan reguleres i private runder.

(Spillerne kan dog spille EDS og derved blive reguleret.)

Ønsker en spiller i denne kategori at deltage i turneringer skal der registreres 3 scorekort erhvervet i løbet af 6 uger.
Efter registrering af scorekortene er dit handicap EGA-handicap.

3. Spillere med handicap større end 37-54.

Hvis spilleren ønsker at blive reguleret i handicap, på 1. tee, gøre opmærksom på at runden er tællende og scorekortet registreres. Man kan dog ikke blive reguleret op i handicap.

Ekstra Dags Scorer i udlandet.

Ekstra Dags Scores fra udenlandske baner kan godkendes til handicapregulering. Det er dog et krav, at banen enten skal have en course rating og slope eller en SSS, og oplysninger om disse skal sammen med scorekortet indleveres til hjemmeklubben for registrering. Ligesom der skal være handicap-nøgle på hullerne.

Beregning af spillehandicap på en bane med SSS foretages således:

Handicap +(SSS-par)=spillehandicap.

På en ratet banen udenfor Europa anvendes handicappet som handicap-indeks til opslag på konverteringstabellerne, hvorved spillehandicap aflæses.

Man må stadig spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge.

I Albertslund Golfklub følger vi naturligvis disse regler. Alle der har scorekort med EDS-runder fra udlandet, bedes derfor sikre sig at alle oplysningerne om banen – CR og slope + oplysninger om markøren, er til stede. Ellers vil kortet ikke blive registreret.

Særlige forhold for Albertslund Golfklub:

Medlemmer kan selv indtaste deres scorekort

Dette indføres pr. 2.7.2012.

“Touch-stander” i klubhus
Vi anbefaler, at medlemmer registrerer EDS runder umiddelbart efter at runden er afsluttet, med brug af den opstillede tuochstander.

Touch-stander kan også anvendes til at vise handicaplister.

Scorekort
Spilleren skal huske at markørens medlemsnummer skal indtastes ved selvregistrering.

Dette gælder også angivelse af hvilket teested der er spillet fra. (gul eller rød).
Spillerne opfordres til at finde et godt sted på scorekortet at notere markørens medlemsnummer.

Klubturneringer
Deltagelse i klubturneringer kræver EGA handicap, eller et registreret handicap på 37 til54.

Regionsgolf
Deltagelse i Regionsgolf kræver EGA handicap, eller et registreret handicap på 37 til54

DGU turneringer
Følger DGU’s regler

Klub-i-klub
Klubberne bør anbefale deres medlemmer at spille EDS hver gang de deltager.
Dameklubben og 60-er klubben kan ikke gøre deres spilledage til tællende turneringer. Dertil er kravet en større åbenhed ved tilmelding.
Herreklubben kan gøres til en tællende turnering.

Handicaptavler
Tilrettes de nye regler for handicapberegning.
Oversigterne er lavet. De skal nu overføres til stort format og opsættes på huset.

Tællende runder
En tællende runde er deltagelse i turneringer eller gennemførelse af EDS runder, og Albertslund Golfklub anbefaler sine medlemmer at spille så mange tællende runder som muligt.
Bibeholdelse af EGA handicap kræver, at der er gennemført 4 tællende runder, og der foretages kun årsrevision, hvis der er gennemført mere end 7 tællende runder.

Klik her for en vejledning i indberetning af scorekort….Indberetning_af_scorekort_medlemmer_V1

 

Herunder findes  hele beskrivelsen af det nye EGA handicap system gældende fra 2 juli 2012:


Naviger ved at klikke på § og titlen

 

Indledning
§ 1 Definitioner, se EGA System
§ 2 Baner og Bane Rating se EGA System
§ 3 Handicap

§ 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder og pligter

§ 3.3 Medlemsklubbens rettigheder og pligter.


§ 3.4 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder og pligter.


§ 3.5 Spillerens rettigheder og pligter.


§ 3.6 Tællende scorer.

§ 3.7 Computed Buffer Adjustment (CBA)

§ 3.8 Ekstra Dag Scorer (EDS)


§ 3.9 Spillehandicap.

§ 3.10 Stableford.

§ 3.11 Erhvervelse af første handicap.


§ 3.12 Regulering af handicap.

§ 3.13 Suspendering og fortabelse af handicap.

§ 3.14 Generhvervelse af handicap.

§ 3.15 Årsrevision(AHR)

§ 3.16 Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn.

Ikrafttræden: Denne udgave af EGA-handicapsystemet træder i kraft pr. 2. juli 2012
Tillæg: 1. Handicapreguleringstabel.

 

 

Indledning

Da den Europæiske Golfunion – EGA – i 1997 besluttede, at Europas golflande skulle anvende det amerikanske Course Rating and Slope System til at beskrive golfbanernes sværhedsgrad, var grundlaget skabt for at forme et fælles europæisk handicapsystem – EGA-handicap- systemet. Dette blev indført 1. jan 2000 i Danmark, og 9. udgave foreligger hermed.

Handicapsystemet foreligger på hjemmesiden www.golf.dk, under Handicap og Regler til downloading. Hermed håber vi, at systemet når ud til en så bred kreds af golfspillere som muligt. Alle medlemmer af danske golfklubber bør kende handicapsystemet.

Med EGA-handicapsystemet spiller vi mod banens par og ikke mod banens Course Rating, og forskellen mellem par og Course Rating indbygges i konverteringstabellerne. Dette princip er nu efterhånden slået igennem i hele Europa, dog undtaget De Britiske øer.

Enhver golfspiller – kvinde som mand – kan i EDS-runder vælge, hvilken bane (tee-sæt) de vil spille fra, og på konverteringstabellen aflæse, hvilket ”spillehandicap”, deres handicap giver dem.

Herefter kan der spilles en hvilken som helst match eller turnering og resultatet opgøres.

Turneringsbestemmelser med angivelse af, hvilket tee-sæt der skal spilles fra, skal naturligvis følges. EGA-handicapsystemets formål er, at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spillerens scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskelligt handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad.

Handicap fastsættes på basis af præstationer, hvor høje scorer på enkelte huller reduceres vha. stableford, da disse høje scorer ikke afspejler spillerens styrke. Scorer fra turneringsresultater – og for spillere med handicap 4,5 eller højere også såkaldte “Ekstra Dag Scorer” – anvendes til handicapregulering.

Nyt.

Det tilstræbes, at disse regler skal medføre opnåelse af et handicap, der gør at en spiller bør kunne score til neutral zone eller bedre efter følgende retningslinjer

En Grp 1 spiller i ca. 35% af alle runder En Grp 2 spiller i ca. 25% af alle runder En Grp 3 spiller i ca. 20% af alle runder En Grp 4 spiller i ca 10% af alle runder

Spillere på vej ned eller op i handicap vil falde uden for disse retningslinjer.

Selve golfspillets natur med stadig skiftende spillevilkår og svingende præstationer betyder, at handicapfastsættelse ikke kan være en eksakt operation, men hvis spilleren forsøger:

• at lave det bedste score på hvert hul i alle runder • at opnå så mange tællende scorer som muligt pr. år
• at opfylde pligterne i dette system (gælder i høj grad også klubbens udvalgsmedlemmer) kan der alligevel opnås en rimelig høj grad af ensartethed i handicapfastsættelse, og derved opnås et sportsligt fair handicap, der viser spillerens styrke og tillader spillere med forskellig spillestyrke at konkurrere på et jævnbyrdigt niveau.

 

Handicap er et talmål for spillerens styrke, udtrykt ved det antal slag, vedkommende spiller over Course Rating på idealbanen med Slope 113. Handicap er således det teoretiske udtryk for spillerens reelle, aktuelle styrke på idealbanen med Slope 113. Handicap angives som decimaltal med én decimal, f.eks. 3,4 eller 24,6

Spillehandicappet, som tildeles på den aktuelle bane (tee-sæt), der skal spilles, aflæses på konverteringstabellen. Spillehandicap angives i heltal, f. eks. 7 slag eller 31 slag, EGA-handicapsystemet anvendes med tilladelse fra EGA’s Handicapping and Course Rating Committee.

DGU Course Rating og Slope anvendes med tilladelse fra USGA. Nærværende danske version er en forkortet version af den engelske version af EGA Handicapsystemet og ændret, så §-numrene nu kan sammenlignes. Der kan derfor forekomme spring i §-rækkefølgen. Nærværende version er gældende i Danmark for handicapkomitéer og medlemmer i danske golfklubber under DGU fra 2. juli 2012.

DGU’s Handicap- og Course Rating Komité April 2012

 

§ 3.1. Dansk Golf Unions rettigheder og pligterupload blue

Dansk Golf Union:

3.1.1 Har den øverste myndighed med hensyn til handicapsystemets administration.
3.1.5 Skal tilsikre at baner godkendte til Handicap regulering har Course Rating og Slope baseret på USGA Course Rating system
3.1.9 Har ret til når som helst at indhente oplysninger om handicap fra medlemsklubberne.
3.1.10 Skal afgøre alle indbragte tvister vedrørende systemet, og deres afgørelse er endelig. Kendelser vedr. suspension af handicappet på mindst 6 måneder kan dog ankes til DGUs Amatør og Ordensudvalg
3.1.11 Har myndighed til at indføre og til at anvende EDS (Ekstra Dag Scorer) til handicapregulering. EDS skal følge reglerne i EGA-handicapsystemet.
3.1.18 Skal godkende alle handicaps, der ansættes til +1 eller bedre, umiddelbart efter ansættelsen.

§ 3.3 Medlemsklubbens rettigheder og pligter

En medlemsklub:

Def. Er en dansk golfklub eller organisation, der er medlem af Dansk Golf Union.
3.3.1 Skal fungere som handicapmyndighed for alle de medlemmer, for hvem den er hjemmeklub, dog underlagt Dansk Golf Union som øverste myndighed.
3.3.2 Skal sørge for, at handicapsystemet anvendes korrekt. Opfylder medlemsklubben ikke disse krav, kan Dansk Golf Union fratage medlemsklubben rettighederne som handicapmyndighed eller iværksætte de foranstaltninger, som Dansk Golf Union finder nødvendige.
3.3.3 Kan i visse turneringer kræve at deltagerne har et EGA-Handicap.
3.3.4 Skal udpege en handicapkomité til at udføre de pligter, der beskrives i § 3.4.
3.3.5 Er ansvarlig for at EGA handicaps føres efter DGU og EGA’s regler.
3.3.6 Skal opbevare handicapregisterkort, der viser alle handicapforhold for medlemsklubbens spillere de sidste to år.

 

§ 3.4 Handicapkomitéens (hjemmeklubbens) rettigheder og pligter


upload blue

Handicapkomitéen:

3.4.1 Skal sørge for, at der (evt. gennem klubbens turneringskomité) før en tællende turnering i klubben føres en liste med deltagernes navne. En af turneringskomitéen udfyldt startliste vil være en sådan deltagerliste.
3.4.1 Skal sørge for (evt. i samarbejde med klubbens turneringskomité) i det omfang, det er muligt, at alle scorekort, der udleveres i en tællende turnering, og tællende scorer i øvrigt (EDS-scorer) leveres tilbage til handicapkomitéen, herunder også ufuldstændigt førte scorekort.
3.4.1.1 Kan i klubber, hvor der er indført mulighed for, at medlemmerne selv registrerer deres scorekort via EDB, bestemme at spiller og markør selv kan registrere scorekort fra EDS-runder, hvorefter reguleringen træder i kraft straks. Scorekort fra sådanne selvregistreringer skal opbevares af spilleren i 2 måneder, så lubbens Handicapkomité kan rekvirere det for kontrol.
3.4.2 Skal for hver runde i en tællende turnering håndteret elektronisk i gr. 1-5 beregne Computed Buffer Adjustment (CBA) i henhold til § 3.7. for at bestemme om grænsen for neutral zone skal justeres.
3.4.3 Skal sørge for, at en liste over medlemmernes aktuelle handicap er tilgængeligt i klubhuset, enten fysisk eller via EDB. 3.4.3.1 Skal, hvis spilleren ikke har gjort det, omregne alle scorer til stablefordpoint og derefter foretage regulering.
3.4.4 Skal sørge for, at alle ændringer i medlemmernes handicap straks efter, at ændringen er foretaget, indføres på den under § 3.4.3 nævnte handicapliste. 3.4.4 Skal på vegne af de spillere, som de er hjemmeklub for, føre et handicapregisterkort, der skal vise spillerens handicapmæssige forhold (se Tillæg 3 og § 3.3.6) med løbende registrering af spillerens tællende scorer straks efter indleveringen, og løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk datoorden.
3.4.5 Skal, når et medlem skifter hjemmeklub, fremsende kopi af spillerens handicapregisterkort for de sidste to år til spillerens nye hjemmeklub.
3.4.5.1 I en klub, der arrangerer en tællende turnering, skal, hvis klubben ikke er en deltagende spillers hjemmeklub, sørge for, at scorekort med det tællende score fremsendes til spillerens hjemmeklub. Såfremt klubbens EDB-system kan foretage elektronisk handicapregulering kan klubben foretage registrering af scorekortet, og ændringen overføres derefter elektronisk til spillerens hjemmeklub. Spillerens scorekort skal gemmes i 2 måneder i den arrangerende klub og eventuelt fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning.
3.4.6 Har retten til at suspendere handicap i henhold til § 3.13 og har ret til at regulere handicap efter skøn i henhold til § 3.16. 3.4.7 Har mulighed for at beslutte at en kommende turnering (på dagen) ikke er tællende pga. ekstreme vejrforhold og/eller banens tilstand.
3.4.8 Skal ved årets udgang udføre en årsrevision af hcp-gruppe 1-5. i henhold til app. C i den engelske udgave af EGA Handicap Systemet. Dette gælder også for pro’er. Dog henvises til retningslinier for tour-kategori spillere i Tillæg 2. 5

 

§ 3.5. Spillerens rettigheder og pligter

Spilleren:

3.5.1 Skal kun have ét handicap, der tildeles spilleren og reguleres af hjemmeklubben
3.5.2 Skal vælge én hjemmeklub. Hvis spilleren er medlem af flere end én medlemsklub, skal spilleren skriftligt meddele alle klubberne, hvilke klubber spilleren er medlem af, og hvilken klub, der er valgt som hjemmeklub. (Note: Hvis en spiller bor samtidig i 2 lande i en periode udover 3 mdr. kan spilleren have hjemmeklub i begge lande.)
3.5.3 Kan kun skifte hjemmeklub ved et årsskifte, når der er givet skriftlig besked om skiftet til både den nye og den hidtidige hjemmeklub. Såfremt begge klubber er enige derom, kan klubskifte ske på et andet aftalt tidspunkt. Skift af hjemmeklub har handicap reguleringsmæssigt øjeblikkelig virkning.
3.5.4 Skal før deltagelse i en tællende turnering sikre sig, at spillerens navn figurerer på deltagerlisten (startlisten).
3.5.5. Skal sørge for, at alle scorekort fra tællende turneringer afleveres til turneringsledelsen, hvad enten de er fuldstændigt udfyldte eller ej. For EDS-scorer gælder, at scorekort mærket ”EDS” af spilleren skal indleveres til handicapkomitéen, såfremt der ikke er foretaget selvregistrering. Gentagen eller forsætlig undladelse af at give meddelelse om tællende scorer (også No Return) medfører suspendering af handicap efter § 3.13.
3.5.5 Skal straks give skriftlig besked til handicapkomitéen i sin hjemmeklub om alle tællende scorer (også No Return), opnået andre steder end i hjemmeklubben.
3.5.6 Skal før start i en tællende turnering kontrollere sit spillehandicap på den af turneringsledelsen udfærdigede startliste og det udleverede scorekort.
3.5.7 Skal korrigere sit handicap, hvis det pga. af en manglende tællende runde er forkert.
3.5.8 Skal påføre sit handicap og spillehandicap på alle scorekort.
3.5.9 Skal indlevere minimum 4 tællende scorer i et kalenderår for at bevare et EGAHandicap efter årsrevisionen i.h.t. § 3.4.8. Gælder både for amatører såvel som pro’er.

 

§ 3.6 Tællende scorer

upload blue

Definitioner:

Begreberne “match” og “turnering” sammenblandes ofte. I nærværende fremstilling er tilstræbt samme terminologi som i Golfreglerne, dvs. ordet “match” dækker en konkurrence mellem to (eller få) “sider” i samme spillegruppe og altid i form af hulspil, og “turnering” en slagspilsaktivitet, herunder også stableford- og par turneringer, med flere spillegrupper. En fortløbende række af hulspilsmatcher kaldes dog en “hulspilsturnering”. En “par turnering” er en turnering, hvor der spilles mod banens par. Det er normalt ikke en “partnerturnering”, men kan være det.
3.6.1 ”Handicapbetingelser” foreligger i slagspils-, stableford- eller par turneringer, når der er spillet under følgende betingelser:

• Banen er underlagt det nationale forbund
• Banen er opmålt og har Course Rating (CR) og Slope, eller banen har SSS (Standard Scratch Score).
• Der er udfyldt og underskrevet et scorekort med markørunderskrift.
• Der er spillet efter Golfreglerne og godkendte Lokale Regler.
• Lejeforbedringer på fairway kan af klubben indføres på max. 6 huller.

Lejeforbedring på flere huller kræver forhåndsgodkendelse af DGU. En ”tællende score” er en score, som skal anvendes til handicapregulering. Der er tre slags tællende scorer:

A. En ”tællende turneringsscore” er enhver score (incl. No Return) fra en ”tællende turnering” (se nedenfor) spillet under handicapbetingelser over 9/18 huller (se note*).
B. En ”tællende EDS-score” er en score, spillet over 9/18 huller efter reglerne for EDS (Ekstra Dag Score) af en spiller med handicap 4,5 – 36.0 og under handicapbetingelser. (se note*)
C. Grp 6 spillere kan spille en tællende runde, hvis den forud anmeldes efter EDS-lignende betingelser. (ingen max antal runder pr. kalenderuge) *Note: For handicap over 18,4 gælder både 9 og 18-hullers runder.

En ”score” er det talmæssige resultat hul for hul af en ”runde” golf, og er denne score én af de ovenstående, kaldes den en ”tællende score”. En ”tællende turnering” er enhver turnering spillet under handicapbetingelser og arrangeret af:

1. Dansk Golf Union (DGU)
2. Udenlandsk union.
3. Slagspilturneringer i juniordistrikterne i Danmark, f.eks. ”Junior Distrikts Tour”.
4. En medlemsklubs turneringskomité.

Turneringerne vil være:

• underlagt golfklubbens totale og suveræne autoritet
• omtalt i klubbens turneringsprogram
• forsynet med udførlige turneringsbestemmelser
• administreret af golfklubbens turneringskomité, eller dennes underudvalg
• have tilmeldings- eller startlister • åbne for alle klubbens medlemmer, dog evt. kun nogle rækker, f.eks.:
• kun handicap < 36
• kun damer.

5. En udenlandsk klub, som er medlem af sit lands nationale golfforbund
6. Enhver turnering arrangeret af PGA (såvel PGA of Denmark som ethvert andet lands PGA) eller en tour sammenslutning.

I alle Dansk Golf Unions arrangerede turneringer (uanset årstid) afgør Dansk Golf Unions Turneringskomité og Handicap- og CR-komité, om handicapbetingelser foreligger, og om der foreligger en tællende turnering med en tællende score. “No Return” i en tællende turnering vil sige, at spilleren ikke fuldfører runden, men spilleren skal alligevel indlevere sit scorekort til turneringsledelsen, medmindre rimelig grund foreligger (akut sygdom o.l.). Manglende indlevering af scorekortet er misligholdelse af Handicapsystemet, jævnfør § 3.5.5.
3.6.2 Uden at tilsidesætte § 3.6.1 er følgende ligeledes tællende scorer:
• Komiteen har aflyst turneringen – kun scores bedre end handicap reguleres
• Hvis CBA-beregningen viser R/O (reduction only)
• Generelt er en score fra en tællende runde, hvor spilleren er blevet diskvalificeret, en tællende runde – se undtagelser § 3.6.3.
• No return i neutral zone eller bedre
3.6.3 En score fra en tællende runde, hvor spilleren af en eller anden grund er blevet diskvalificeret, er ikke en tællende score, hvis:

• spilleren bevidst har foretaget sig noget, der kunne påvirke en bolds bevægelse. Regel 1-2
• spillere enes om at udelukke brugen af en regel, eller at ændre på en straf Regel 1-3
• spilleren bruger ulovlige køller (Regel 4-1, 4-2, 4-3 og 4-4)
• spilleren bruger en ulovlig bold (Regel 5-1 og 5-2)
• spilleren anvender mere end én caddie på samme tid (Regel 6-4)
• spilleren har øvet sig på banen inden en turnering (Regel 7-1)
• spilleren bruger kunstige hjælpemidler etc. (Regel 11-1 og 14-3)
• spilleren spiller fra forkert sted (Regel 20-7).
• Spillerne er enedes om ikke at løfte en bold, der kunne hjælpe en modstander. (Regel 22-1)

Scorer, hvor nedenstående forhold gælder, kan ikke handicapreguleres.
• Hvis banens længde afviger mere end 100 meter fra den opmålte bane, eller hvis der er mere end to provisoriske greens (9 huller dog mere end én green).
• Hvis lejeforbedring er tilladt uden for fairway – turneringer for pro’er dog undtaget.
• Hvis der er lejeforbedring på fairway på flere end 6 huller – medmindre Dansk Golf Union har godkendt det.
• Scorer for Gruppe 1, 2 og 3 fra stipulerede turneringsrunder under 18 huller.
• Scorer fra runder, der ikke er spillet efter Golfreglerne eller Dansk Golf Union godkendte Lokale Regler.
Eksempel: Hulkopper større end 108 mm i diameter.
• Scorer fra runder dårligere end neutral zone, hvor hullerne ikke er spillet i rækkefølgen fastsat af Komiteen.
• Individuelle scorer og No Return fra runder, hvor deltagerne spiller som partner med en anden deltager, er ikke tællende scorer.
• Scorer fra turneringer, der ikke er organiseret af en af de nævnte organer i § 3.6.1. Spilleren kan dog vælge EDS.
• Scorer opnået af amatører i en PRO-AM, pga. muligheden for ”professionel” rådgivning af pro’en. Men er turneringen arrangeret af PGA eller er tællende til PGAs rangliste, er den tællende for pro’erne.
• Scorer fra par turneringer hvor partnerne spiller i samme bold.

Disse scorer kan dog evt. af Handicapkomitéen anvendes som grundlag for skønsmæssig regulering. jf. § 3.13.

§3.7 Computed Buffer Adjustment (beregnet justering af neutral zone)


upload blue

3.7.1 Efter hver runde i en tællende 18 huls turnering(håndteret elektronisk), skal der foretages CBA-beregning.
3.7.2 I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1-4 med både Handicap og EGA-Handicap. Resultatet af beregningen gælder også handicapgruppe 5.
3.7.3 Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4 og ”reduction only” (RO).
3.7.4 Et resultat på – 1 til -4 og RO betyder, at grænsen for neutral zone sænkes tilsvarende. Et resultat på +1 betyder, at grænsen hæves med 1.

Eksempel: Handicapgruppe 1 spiller scorer 33p. CBA beregnes til -2. Neutral zone er normalt 35-36p, men bliver nu sænket med 2 til 33-34. Spillerens handicap forbliver uændret.

3.7.5 Der skal være minimum 10 deltagere for at foretage CBA.
3.7.6 I turneringer, der løber over flere dage, udregnes CBA for hver dag.
3.7.7 Turneringsledelsen kan inden turneringen beslutte, at CBA-beregning foretages samlet for alle runder/rækker der er spillet samme dag.
3.7.8 Hvis en runde bliver annulleret af Komiteen, tæller kun scores i neutral zone eller bedre og CBA sættes til 0.

§ 3.8 Ekstra Dag Scorer (EDS)

3.8.1 En Ekstra Dag Score er enhver score omregnet til stablefordpoint spillet efter reglerne for EDS og under handicapbetingelser.
3.8.2 Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS score. Der kan kun spilles to EDS pr. kalenderuge. EDS score kan spilles hele året, når handicapbetingelser er tilstede.
3.8.3 EDS kan spilles på alle danske baner, der er godkendt til handicapregulering
3.8.4 EDS er kun gældende for spillere i handicapgrupperne 2, 3, 4 og 5.
3.8.5 For at EDS er en tællende score (9/18hl), skal spilleren før runden, men samme dag, skrive sig på en EDS startliste med følgende oplysninger:

a. Dato
b. Spillerens navn og medlemsnummer
c. Spillerens handicap
d. Markørens navn
e. Antal huller – ved 9 huller forni eller bagni

Eller meddele sin markør, at han ønsker at spille en EDS score (antal huller)

3.8.6 Spilleren skal efter runden indlevere et udfyldt og underskrevet (incl. markør) scorekort mærket ”EDS” med scoren omregnet til stablefordpoint, eller foretage selvregistrering sammen med markøren.
3.8.7 Afleveres der intet scorekort mærket EDS betragtes det som NR. Den manglende aflevering af en EDS-score er misbrug, som kan medføre Komitéens suspension af spillerens og markørens handicap.
3.8.7 En spiller kan ikke spille sig til et handicap under 4,5 eller over 36 vha. EDS. Hvis en turnering gøres ikke-tællende i henhold til §3 4.7, kan spilleren vælge at spille en EDS-runde i stedet efter gældende regler i § 3.8.2. 9

§ 3.9 Spillehandicap – Handicapgruppe 1-5

3.9.1 I slagspil-, par- og stableford konkurrencer finder spilleren på teestedets konverteringstabel det spillehandicap, der modtages fra det pågældende teested.
3.9.2 Modtagne spillehandicap påføres scorekortet iht. handicapnøglen. Hvis spillehandicap er et plushandicap, fratrækkes slagene fra nøgle 18, nøgle 17, osv. Handicap og/eller spillehandicap ”mindre end 0 kaldes ”plushandicap”.
3.9.3 Det spillehandicap, spilleren modtager fra det pågældende teested er ikonverteringstabellerne beregnet ud fra spillerens handicap ved følgende formel:

Spillehandicap = (Handicap x Slope / 113) + Course Rating – Par

Handicap angives med én decimal. Hvis handicappet er et plushandicap, indsættes det som negativ værdi i formlen, og hvis formlen giver et negativt spillehandicap, skal det tolkes som et plushandicap.

Slope er et helt tal Course Rating angives med én decimal Par er et helt tal Spillehandicap er et helt tal.

Note Spillehandicap for handicapgruppe 6 – se tillæg 7.

§ 3.10 Stableford

upload blue

3.10.1 Før handicapregulering skal spilleren omregne tællende scorer til stablefordpoint.
3.10.2 I handicapmæssigt øjemed er stablefordpoint tildelt i relation til hullets par + eventuelle ekstra slag på hullet og efter banen handicapnøgle :

 

Netto score på et hul point
Ingen score på hullet ……………. 0
Mere end en over par ………… 0
En over par …………. 1
Par …………. 2
En under par …………. 3
To under par …………. 4
Tre under par …………. 5
Fire under par …………. 6

 

3.10.3 Spilleren skal tillægge 18 Stableford points til resultatet fra en ni-huls runde, for at opnå en tællende score til regulering.

3.10.4 Om muligt skal der efter hver turneringsrunde udregnes CBA i henhold til § 3.7.
3.10.5 Tællende scorer i en tællende par turnering med plusresultat omregnes til stableford score ved at tillægge 36 point til spillerens slutresultat. f.eks.:

2 minus ⇒ – 2 + 36 = 34 stablefordpoint 5 plus ⇒ + 5 + 36 = 41 stablefordpoint 0 eller All Square ⇒ 0 + 36 = 36 stablefordpoint

3.10.6 Ifølge Handicapsystemet har spilleren spillet til sit handicap, hvis der er opnået 36 Stablefordpoint.10

§ 3.11 Erhvervelse af første handicap

3.11.1 Kun medlemmer af en medlemsklub kan få tildelt et handicap og kun af deres hjemmeklub.
3.11.2 Max EGA-Handicap er 36, handicap på 37-54 se tillæg 7.
3.11.3 For at erhverve sit første handicap i handicapgrupperne 1 – 5 , skal en spiller indlevere 3 stableford scorekort efter klubbens betingelser herfor, spillet på hjemmebanen under handicapbetingelser over 18 huller. For handicapgruppe 4-5 kan 9 hullers runder accepteres. Spillehandicap tildeles ud fra handicap 36. Hvis klubben tildeler handicap på grundlag af 9-hullers runder, tillægges 18 stablefordpoint for de 9 huller, der ikke er spillet. Runden med det bedste resultat benyttes som grundlag for beregning af EGA-Handicap. Er der scoret 36 stablefordpoint, opnås klubbens maksimale handicap. Er der scoret 37 stablefordpoint eller flere, beregnes det nye EGA-Handicap i henhold til tabel i § 3.12.11.
3.11.5 Handicapkomitéen kan tildele en spiller et første handicap, som er lavere end det, spilleren skal have ifølge § 3.11.3, hvis Handicapkomitéen har grund til at antage, at et lavere handicap svarer bedre til spillerens aktuelle spillestyrke.
3.11.6 Handicapkomitéen kan kun i specielle tilfælde tildele et EGA-Handicap, uden at spilleren har returneret en score, der berettiger til dette.
3.11.7 En spiller kan først tildeles et handicap, når han har fået et Golfkørekort.
3.11.8 Der kan ikke erhverves første handicap i handicapgruppe 1 uden skriftlig tilladelse fra Dansk Golf Union.

§ 3.12 Regulering af handicap

3.12.1 Handicap opdeles ved 18 hullers runder i 6 handicapgrupper, ved 9 hullers runder i 3 handicapgrupper. Se § 3.12.11. 3.12.2 Registrering af scorer og deraf følgende regulering af handicap skal ske løbende, efterhånden som scorerne indleveres til Handicapkomitéen. Handicapkomitéen skal herefter løbende ajourføre spillerens handicap svarende til regulering i kronologisk spilledatoorden.
3.12.3 Registrering af handicapregulering skal ske på spillerens handicapregisterkort, der skal angive spilledato, banen, par, tee med Course Rating og Slope, handicap, spillehandicap, resultat i stablefordpoint og nyt handicap.
3.12.8 Hvis en spiller opnår en tællende score i neutral zone, ændres spillerens handicap ikke.
3.12.9 Hvis en spiller opnår en tællende score med færre stablefordpoint end neutral zone eller indleverer No Return, forhøjes spillerens handicap med 0,1 i grupperne 1, 2, 3 og 4, medens forhøjelsen i gruppe 5 er 0,2. Hvis f.eks. en spiller med handicap 11,2 har en tællende score på 32 stablefordpoint, forhøjes spillerens handicap til 11,3. I gruppe 6 forhøjes handicap ikke. Mange No Returns vil kunne betragtes som misbrug og kan medføre suspendering af handicap i henhold til § 3.13. I turneringer med cut skal de runder, som en spiller bliver afskåret fra at spille, ikke handicapreguleres. 11 I gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0. Handicapkomitéen kan jf. § 3.16 foretage skønsmæssige forhøjelser udover 36,0 og skønsmæssige forhøjelser for gruppe 6.

3.12.10 Hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens handicap med en decimalstørrelse (faktor) for hvert point over 36. Faktoren afgøres af handicapgruppen – se tabellen § 3.12.11. F.eks. hvis en spiller med handicap 11,3 opnår en tællende score på 42 stablefordpoint, reduceres spillerens handicap straks med 6 x 0,2 = 1,2, og spillerens handicap er nu 10,1 -se tillæg 1.
3.12.11 Handicap reguleres efter nedenstående tabel.

 

Gruppe Handicap Neutral zone18hl Stablefordpoint Neutral zone 9 hlStablefordoint Stablefordpoint færre end neutral zone, herunder i No Return*: Tillæg til handicap: Stablefordpoint flere end 36 point: Fratræk for hvert stablefordpoint over 36:
1 op til 4,4 35-36 0.1 0.1
2 4,5 til 11,4 34-36 0.1 0.2
3 11,5 til 18,4 34-36 0.1 0.3
4 18,5 til 26,4 33-36 34-36 0.1 0.4
5 26,5 til 36,0 32-36 33-36 0.2 0.5
6 37 og derover 31-36 0-36 0 1.0

 

 

NB: Handicap i gruppe 6 (over 36,0) er heltal *No show, dvs. at spilleren ikke møder op, er ikke ”No Return”.
3.12.12 Når en spillers handicap skal reduceres, således at det går fra en højere gruppe til en lavere, skal det først reduceres efter reglerne (faktoren) i den højere gruppe så langt, at handicap bringes ned i den lavere gruppe, dernæst skal resten af reduktionen ske efter reglerne (faktoren) i den lavere gruppe. Ved overgang fra gruppe 4 til gruppe 3 kan sænkningen kun ske på grundlag af 18-hullers scorer. Ved en tællende turnering over flere runder, hvor spilleren spiller med samme handicap i alle runder, skal scoren efterfølgende opdeles i 18-hullers scorer, der handicapmæssigt behandles i kronologisk rækkefølge og uafhængigt af hinanden. Scorerne registreres én ad gangen, og eventuel regulering af handicap foretages efter hver registrering, således at spillehandicap eventuelt rettes til og stableford resultatet korrigeres i de efterfølgende runder.
3.12.13 Nedsættelse og forhøjelse af handicap skal af handicapkomiteen registreres så hurtigt som muligt. Ved selvregistrering af EDS-runder træder nedsættelsen eller forhøjelsen i kraft, straks både spiller og markør har godkendt reguleringen. Handicappet beregnes i henhold til scorer i kronologisk spilledatoorden.
Note: Det er spillerens pligt straks at give besked til hjemmeklubbens Handicapkomité og hæve eller sænke sit handicap i henhold til § 3.5.7. 12

Desc. 4.3.2 Ved spil på en SSS-bane i udlandet, beregnes spillehandicap således: Handicap + (SSS-Par).

Desc. 4.3.2 Ved spil på en ratet bane uden for Europa anvender spilleren sit handicap som ”handicapindeks” i det land – og anvender konverteringstabellerne på stedet. Spilleren tildeles der et såkaldt ”banehandicap” (”Course Handicap”) lig med hcp x Slope/113 + (CR-PAR).

§ 3.13. Suspendering og fortabelse af handicap

3.13.1 Dansk Golf Union eller spillerens hjemmeklubs Handicapkomité har retten til at suspendere en spillers handicap, hvis spilleren efter deres opfattelse konstant eller groft undlader at opfylde sine forpligtigelser i henhold til handicapsystemet.
3.13.3 Suspenderingsperiodens længde, konsekvenserne af suspenderingen og muligheden for at generhverve handicap (jf. § 3.14) skal meddeles spilleren. Spilleren skal have lejlighed til at udtale sig for DGU eller/og Komitéen, inden suspenderingen besluttes.
3.13.6 Hvis en spillers medlemskab af hans hjemmeklub suspenderes, skal hans handicap øjeblikkelig suspenderes. Denne suspendering af handicap er gældende, indtil spilleren er genindtrådt som medlem.
3.13.7 Når en spillers handicap er suspenderet eller fortabt, må spilleren ikke tilmelde sig eller deltage i en turnering, hvori det kræves, at spilleren har et handicap. Dette er gældende i alle medlemsklubber af Dansk Golf Union.
3.13.9 En afgørelse fra en golfklubs handicapkomité kan – som det fremgår af §§ 3.1.10 og 3.1.16 – indbringes for DGUs Handicapkomité af den berørte spiller. DGU’s Handicapkomité kan beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil afgørelse kan træffes. Afgørelser truffet af DGUs handicapkomité om suspension eller fortabelse af handicap for en periode på 6 måneder eller mere, kan endvidere af den berørte spiller indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Alle andre afgørelser er endelige. Klubbens handicapkomité har ikke ret til at anke en af DGUs handicapkomité truffet afgørelse, idet klubbernes handicapkomitéer er forpligtet til at følge instrukser givet af DGU’s Handicapkomité. Er en afgørelse indanket for Amatør- og Ordensudvalget, kan dette udvalg beslutte, at anken skal have opsættende virkning, indtil afgørelse kan træffes. Amatør- og Ordensudvalgets kendelse i sagen kan ikke indbringes for andre instanser, da det er den endelige afgørelse under DGU, jfr. § 1.6.
3.13.10 Spilleren fortaber sit handicap, straks spilleren ophører med at være medlem af nogen medlemsklub under DGU.13

§ 3.14. Generhvervelse af handicap

3.14.1 + 3.14.2 Hvis en spillers handicap er suspenderet eller fortabt efter § 3.13, generhverver spilleren sit handicap efter følgende principper: Generhvervelse indenfor 12 måneder – handicappet sættes til det samme som før. Generhvervelse efter en periode ud over 12 måneder – reglerne i § 3.11 følges.
3.14.3 Handicapkomitéen skal tage skyldig hensyn til spillerens alder, handicap og periodens længde, således at spilleren tildeles et handicap, som Handicapkomitéen mener er i overensstemmelse med spillerens aktuelle, reelle spillestyrke.

3.15 Årsrevision

3.15.1 Handicapkomiteen skal ved afslutningen af sæsonen foretage en årsrevision af handicappet for alle spillere i handicapgruppe 1-5.
3.15.2 Som baggrund for årsrevisionen skal hver spiller indlevere minimum 4 scorekort i det foregående år.
3.15.3 Handicapkomiteen skal godkende eller regulere handicappet for alle medlemmer i handicapgruppe 1-5, som har indleveret minimum 4 scorekort i henhold til tillæg C.
3.15.4 Tre eller færre scorekort anses ikke at give tilstrækkelig data, til at man kan anse handicappet for at afspejle spillerens spillestyrke. Et sådan handicap kan derfor ikke i den følgende sæson reguleres i henhold til §§ 3.12.8 – 3.12.14.
3.15.4 Årsrevision skal foretages elektronisk eller via tillæg C i EGA systemet.

§ 3.16. Handicapkomitéens rettigheder og pligter til at foretage skøn


upload blue

3.16.1 Handicapkomiteen kan, når særlige omstændigheder dikterer det, regulere en spillers handicap i perioden mellem to årsrevisioner.
3.16.2 Hvis Handicap komitéen har klare beviser på at en spillers handicap ikke repræsenterer spillerens spillestyrke, må Komitéen regulere spillerens handicap som nødvendigt(minimum regulering er 1).
3.16.3 Hvis en handicapkomite skønner, at en gruppe 1 spillers handicap skal sænkes, eller hvis en gruppe 2 spillers handicap skal sænkes til gruppe 1, skal der indhentes godkendelse hos DGU.
3.16.4 Ved Handicapkomitéens afgørelse af, om den skal gennemføre en regulering af handicap i henhold til de i denne paragraf givne beføjelser, samt ved afgørelsen af omfanget af en regulering, skal Handicapkomitéen tage lle foreliggende oplysninger om spillerens golfkunnen i betragtning. Det vil sige, hvor hyppigt spilleren i løbet af en sæson opnår score til neutral zone eller bedre, og spillerens resultater i hulspilturneringer, four-ball turneringer, tællende scorer, der er ødelagt af ét eller flere dårlige huller og dokumenterede private scorer. Note Se støtteskema tillæg 8.

3.16.5 Påtænkte skønsmæssige forhøjelser eller nedsættelser af handicap skal meddeles spilleren, og træder i kraft straks. Såfremt spilleren er utilfreds med afgørelsen skal han have mulighed for at udtale sig om horhøjelsen/nedsættelsen, og spilleren skal informeres om sine rettigheder i forhold til EGA Handicap Systemet. 14
3.16.6 Spilleren skal gøres opmærksom på, at han kan få sagen forelagt DGU’s Handicap Komite.
3.16.7 Turneringsledelsen eller/og handicapkomitéen for en turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens handicap er for højt, nedsætte spillerens handicap for den pågældende turnering. Nedsættelsen skal meddeles spilleren straks, og bør såfremt det er muligt, meddeles spilleren inden start på turneringen. Spillerens hjemmeklub skal have besked om nedsættelsen til den pågældende turnering og om grundlaget for nedsættelsen.

 

 

Hcp reguleringstabel juli 2012

Ikrafttræden

Denne udgave af EGA-handicapsystemet træder i kraft for medlemsklubber under Dansk Golf Union pr. 2. juli 2012. Skriftlig gengivelse af disse regler må kun ske ordret og med kildeangivelse. 15