Præsentation af en sponsor

 

Vi anbefaler:

I vores område findes 2 adresser:
Herlev hovedgade 195, 2730 Herlev

Agenavej 39 B, 2670 Greve

Klik på billedet og se mere om denne sponsors tilbud.

Se alle sponsorer her

Nyhed: Herreklubbens generalforsamling 2013

Det summede lidt af forår… rustne grin forsøgte at skære gennem vinterbelagte struber.. en forsagt greenkeeper trillede insisterende rundt på greens og preparerede og Herreklubben holdt generalforsamling.
Men, vil nogen måske sige… Herreklubben holder da generalforsamling på årets første spilledag? Og svaret er, at det kan da godt være men den blev altså afholdt den 9. april uanset…

Spil på dagen… tja… jo, for de få, selvom alt var lagt klar. Startsedler, godt vejr og Inge-Lise var rede til et større ryk-in af Herrespillere. Men det var altså kun Inge-Lise, der for alvor var brug for. De få stædige – der faktisk spillede Herredag – fik hverken point eller præmier, ikke en gang hæderfuld omtale – men nød 9 huller fra vintertee til vintergreen på deres egen selvpiner-maner. Det er jo lige før man hellere vil grave have derhjemme (men altså også kun lige før!!)

Kl. 18.03 kunne formanden bimle på et glas for at skaffe ørenlyd i det velfyldte lokale.

Han kunne byde velkommen til Herreklubbens generalforsamling 2013.

I det han kunne forholde sig til Herreklubbens vedtægter – hvori også en dagsorden findes – skulle vi under pkt. 1 vælge en dirigent.

Pkt. 1 Valg af dirigent
Formanden foreslog Erik Pedersen
Forsamlingen blev spurgt om der eventuelt skulle være andre kandidater til dirigentposten.
Det var der så ikke lige nogen andre der kunne ønske sig, og Erik Pedersen kunne sole sig i valget ved højlydte klapsalver.

Erik tog straks fat på dagsordenen, men nåede lige at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og, at vi derfor var klar til Pkt.2

Pkt. 2 Formandens beretning
Formanden måtte på benene igen og gennemgik årets gang i 2012:
(Referatet her beror på delvis hukommelse og der kan derfor være visse udsving i antallet af arrangementer…)
Vi har spillet 22 tirsdage og har haft 6 spisedage samt åbning og afslutning. Det bliver jo alligevel til en del, når man tæller det hele sammen.
Derudover har der været den årlige tur til en anden klub – til Kalundborg og det var som altid en succes.
Der blev jo også arrangeret en vinterlig afslutning med det der semi-mini-indendørs golf i Herlev. Det var også sjovt og velbesøgt.

Alt i alt en ordentlig omgang med en masse deltagere. Formanden benyttede lejligheden til at takke de forskellige Madhold for at lægge kræfter i afholdelsen, og han takkede også for deltagelsen af de mange og især de mange nye spillere, der har løftet deltagerantallet på samtlige Herredage op på et endog meget pænt niveau.
Inge-Lise fik sin egen ros for sin vedholdende og uundværlige indsats med pølser og indkradsning af startgebyr.

Helt på sin plads må det også være at rose arvtageren til skriverkarlen. Den nye (og sådan vil han sikkert blive kaldt i mange år frem) har gjort det udmærket, men skal nok lige stå lidt længere tid i lære før man kan snakke om egentlig flyvefærdighed…

Dirigenten spurgte ud i salen om der skulle være kommentarer til beretningen. Det var der så ikke og dirigenten kunne konstatere, at forsamlingen anerkendte beretningen…. og så klappede alle med begejstring.

Dirigenten overlod så ordet til Kassereren under pkt. 3

Pkt. 3. Kassereren aflægger regnskab
Helt i overensstemmelse med forsamlingens forventninger, fik alle nu et eksemplar af årets regnskab. Det fyldte faktisk en hele side i år. Kassereren må have taget sidste års kritik af den meget lille skriftstørrelse til efterretning og var gået op i størrelse 10. Dermed kunne selv de mest nærtagende og nærsynede være med.

Selve regnskabet var nu ligetil. Alle indtægterne var listet op ved siden af alle udgifterne og så kunne man konstatere, at året har indebåret et underskud på omkring 3.000,00 kr.
Det skal dog siges, at underskuddet inkluderer en donation til Golfklubben på 35.000,00 kr. til en markise.
Alt i alt et rigtig godt år for Herreklubben – med en rigtig pæn deltagelse året i gennem – hvor der en aften har været 63 spillere. Og det kan der ikke klages over.
Kassereren nævnte et par andre poster i regnskabet – herunder en gave til greenkeeperen – og det var sådan set det.

Han har det nemt den kasserer. Tal i 3 kolonner – i en rimelig skriftstørrelse og så er det arbejde gjort.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var eventuelle spørgsmål til regnskabet, og da der ikke var det, kunne regnskabet godkendes.
Klapsalver igen.

Herefter kunne vi så gå til:

Pkt. 4 Forslag fra generalforsamlingen
Der gik faktisk mere end et øjeblik, før det gik op for forsamlingen, at man faktisk kunne komme med forslag – og ikke mindst, at det var nu forslag skulle luftes.
Langt om længe kom der så gang i foretagenet:

En spiller foreslog, at Herredagen ikke længere skulle være begrænset til at foregå med fast starttidsrum tirsdage mellem 15.00 og 17.00. Forslaget ville indebære, at Herredag skulle være med åbne startlister gennem hele tirsdagen. Dermed ville flere andre – her er der tænkt på spillere, der spiller tirsdag formiddag – kunne deltage i begrebet Herredag og således kunne indlemmes i Dags- , Måneds-, og Årskonkurrencerne. Forslaget indebar også, at “formiddagsholdet” ville føle sig som en del af Herredagen.

En anden spiller foreslog, at Herredagen kunne få 2 faste starttidspunkter. Et tidsrum fra 9.00 til 11.00 og et andet fra 15.00 til 17.00. Startlister skulle stadig fremlægges og startgebyr betales.

I den debat der fremkom under behandlingen af disse forslag, kom det frem, at Golfklubbens bestyrelse har slået fast, at Herreklubben ikke længere har banelukning tirsdage aften mellem 15.00 og 18.30. Herrespillere har fortrinsret på hul 1, men så heller ikke mere end det. Formålet med dette var ganske enkelt at nedtone den mængde banelukninger, som klubbens kalender er præget af. Et mindre antal banelukninger vil helt enkelt give flere – medlemmer og gæster – mulighed for at spille på banen. Det medførte en vis afsporing af debetten, men da emnerne alligevel havde en del med hinanden at gøre, var det jo vigtig info og ikke bare ligegyldig viden.

De ideologiske fronter blev trukket op: Vil det ødelægge Herreklubbens formål at splitte starttiden eller vil det gavne klubben at blve større? Vil vi stadig kunne favne nye såvel som gamle spillere? Er det rigtigt at holde fast i en tradition, der stadig virker for formålet, eller skal Herreklubben udvikles, så der kan og skal skabes nye formål og mål?

For første gang i mange, mange år kom dirigenten på arbejde. Ikke siden hans søn fyldte bleen samtidig med, at datteren væltede mælk på bordet, har han arbejdet så hårdt. Han så meget travl ud…. og tiden gik . … og debatten gik lystigt… og tiden gik… langt ud over de afsatte 12 minutter til den samlede generalforsamling.

Dirigenten blev så opmærksom på at Pkt. 5 Valg af bestyrelse, kunne blive meget vigtigt lige om lidt. En overvejelse kunne være at at skubbe valget af en bestyrelse frem for at se, hvad en nyvalgt bestyrelse kunne komme op med i retning af procedure for afvikling af Herredagene.
Dette blev dog afvægret, da generalforsamlingen hellere måtte beslutte sig for afviklingen før et bestyrelsesvalg, da forsamlingen ellers kunne komme til at vælge bestyrelse 2 gange inden for meget kort tid.

Mange synspunkter blev luftet, men tonen var hæderlig nok, så det var en fin debat. Ikke fordi alle lyttede til hinanden, men man talte pænt forbi hinanden og nogle gange til hinanden..
Tilsidst måtte dirigenten dog skride til handling og afstemning.

Forslaget om at dele Herredagens starttider i 2 blev sat til afstemning:
Uden at kende det helt nøjagtige antal fremmødte lå deltagerantallet på ca. 40 (enkelte gik og kom)
Af de fremmødte stemte 19 for dette forslag og meget færre stemte i mod.
Et pænt antal stemte derfor slet ikke.

Så meget stod derfor fast: Herredagen har nu nu faste starttider: Tirsdag mellem 9.00 og 11.00 som den ene og mellem 15.00 og 19.00 som den anden
Så må tiden vise, hvordan det hele skal administreres, med startlister, startgebyr, vindere, præmier, nærmest hullet osv.

Underdebatten om starttider kom naturligvis også spørgsmålet om afvikling af EDS-runder.
EDS-runder er stadig ikke noget vi kan kræve at spillerne afvikler på Herredage.
Vi kan dog lave Herredage om til tællende turneringer og spillerne kan indtaste deres egne scores til den turnering. Dermed vil scores være tællende og vi kan trække data fra Golfbox om deltagere og vindere. Derom kommer sikkert mere.

Dirigenten kunne ånde lettet op – troede han.

Pkt. 5 Valg af bestyrelse.
Det viste sig med al uønsket tydelighed at den siddende bestyrelse ikke lod sig genvælge:

Dirigenten stod nu med den noget utaknemmelige opgave at få forsamlingen til at vælge nogle nye.
Han tog dog frisk fat om opgaven og spurgte ud i forsamlinegn om der skulle være emner?
Det var der så ikke lige.
Forsamlingen ville gerne vide lidt om hvorfor bestyrelsen ikke ville genopstille.
Den nu eks-formand kunne meddele, at han ikke ønskede at stå på mål for en Herreklub under de betingelser som Golfklubbens bestyrelse havde udstukket. Han mente ikke det var i orden at sprede Herredagen og tabet af formål for Herreklubben var for stort.
Den gamle skriverkarl havde lignende begrundelser – dog sådan, at man kunne spore en vis undvigende respektfuld holdning for beslutninger som er taget med andre formål, men som skriverkarlen ikke vil føle sig egnet til at administrere.

Langt om længe kom der navne på bordet.
Jeff Glemø, Peter Lauge og mindsanten om ikke Ole Nysom (fra den afgåede bestyrelse der lod sig overtale til at forsætte).
Et glimrende hold som vi alle forventer meget af.
Blandt andet forventer vi at høre nærmere når de har konstitueret sig.

Det udløste store klapsalver  – og ikke mindst en lettet dirigent.

Og så var der Pkt. 6 Eventuelt
Her var 2 emner:
– Turen til en anden klub er ikke planlagt. Herreklubbens tidligere bestyrelse har ikke fastlagt noget arrangement men har villet lade en ny bestyrelse beslutte, hvad det hele skulle gå ud på. Muligheden for en tur til Kalundborg er dog klart i spil – og Aage venter på en melding.

– Madhold til første spisematch: Henning Madsen, Erik Pedersen og Per Mortensen

Dagsordenen afsluttes med at hylde Inge-Lise som utrætteligt tager tørnen med pølser osv. igen i år. Tusinde tak.

Generalforsamlingen tog afsked med den tidligere bestyrelse…. med stående klapsalver og rosende ord om veludført gerning og herlige arrangementer gennem tiden.

Dirigenten kunne dermed runde generalforsamlingen 2013 af ( og temmelig overanstrengt sætte sig ned med en lille øl)

Eks-Formanden kunne så takke dirigenten for veludført dåd og ønske ham held og lykke med genvalg næste år i det han forærede dirigenten en mindre erkendtlighed for anstrengelserne.

Alle kunne så gå stille men forårsagtigt opstemt hjem.Tryk her for at komme tilbage.